Công ty Luật THUANLAW

Xây dựng

Xây dựng

  • Tư vấn điều kiện để được cấp Giấy phép nhà thầu nước ngoài tại Việt nam;
  • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng liên doanh giữa nhà thầu nước ngoài với nhà thầu Việt nam;
  • Tư vấn các thủ tục xin giấy phép nhà thầu nước ngoài tại Việt nam;
  • Tư vấn cho khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt nam liên quan đến cấp giấy phép nhà thầu nước ngoài tại Việt nam;
  • Hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng để được cấp giấy phép nhà thầu nước ngoài tại Việt nam;
  • Đăng ký và xin cấp con dấu Văn phòng điều hành công trình của nhà thầu nước ngoài.

Tại sao nên chọn Công ty Luật Thuận và Cộng sự